FT 7412: Innovative Technology Portfolio, Series 19 (FENIPX) News Headlines