press center press release

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för Luxonen

Published

Stockholm, 22 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB (”börsen”) har funnit att bolaget Luxonen S.A. ("Luxonen") har brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden.

I ärendet har frågan rörande Luxonens åsidosättande av regel 3.4.2 i regelverket aktualiserats, då Luxonen inte underrättat börsen innan offentliggörandet av information som Luxonen borde förutsett skulle få en väsentligt kurspåverkande effekt.

Baserat på en samlad bedömning av omständigheterna ålägger Disciplinnämnden Luxonen ett vite om två årsavgifter, motsvarande 384 000 kronor.

En utförlig beskrivning av ärendet och Disciplinnämndens beslut finns publicerat på:

http://nasdaqomx.com/listingcenter/nordicmarket/surveillance/stockholm/disciplinarycommittee

Om Disciplinnämnden

NASDAQ OMX Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om börsen misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med regelverket anmäls detta till disciplinnämnden. Börsen utreder och driver ärendet och disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. De viten som nämnden dömer ut går inte till börsens verksamhet utan till en stiftelse som arbetar med forskning på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: F.d. justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professor emirita Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Anders Oscarsson. Suppleanter: F.d. auktoriserade revisorn Bo Magnusson, advokaten Wilhelm Lüning, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen Carl Johan Högbom.

Mediakontakt:

Martin Hedensiö

NASDAQ OMX Corporate Communications

+46 8 405 62 54

martin.hedensio@nasdaqomx.com

In This Story

Nasdaq Press Center

Read the latest press releases, request a press kit, and get in touch with our press team.

learn more