Save stocks for next time
IGOI changed to IGOID on 7/18/2014