Symbol Change History

Click on the security's symbol for a Quote.

Old Symbol New Symbol Effective Date
ZMMM ZMMME 04/19/2016
WYA B ARAM B 02/17/2016
WWWW WEB 11/10/2015
WWRB ATGI 03/09/2016
WSH WLTW 01/05/2016
WHHTE WHHT 11/20/2015
WBULK BULKIN 02/12/2016
WAT1V UUTEC 11/11/2015
VSYM VSYME 04/05/2016
VOPAE VOPA 12/31/2015
VOILE VOIL 04/27/2016
VGGL DDAY 01/28/2016
VEND B HUBR B 01/12/2016
UTG.V UTG.R 11/24/2015
UBLIE UBLI 02/03/2016
UACL ULH 05/02/2016
UA.V UA.C 04/08/2016
TTHX TKCI 05/02/2016
TSGLE TSGL 04/06/2016
TSGLD TSGL 04/06/2016
TRYV TRYVD 05/02/2016
TRHFE TRHF 12/01/2015
TLSN TELIA 04/18/2016
TLS1V TELIA1 04/18/2016
TKCIE TKCI 05/02/2016
TIGYD VCPS 01/14/2016
TIGY VCPS 01/14/2016
THRX INVA 01/11/2016
TCKF TCKFE 11/18/2015
TAALB TAALA 01/29/2016
SYTE SYTEE 04/19/2016
SWAY SFR 01/06/2016
SUBK SCNB 12/18/2015
STYA STYAE 04/05/2016
SNRT LBAOE 04/20/2016
SMTP SHSP 12/01/2015
SMQA BLBX 03/09/2016
SMMO EYGY 05/02/2016
SMFIE SMFI 01/26/2016
SMAQ B ALLG B 01/19/2016
SMAK HLWD 03/02/2016
SLTN SLTNE 01/05/2016
SLTD SUNW 03/01/2016
SLNNE SLNN 03/29/2016
SKSK SKSKE 12/18/2015
SIGL SIGLE 04/19/2016
SHGT SHGTE 11/24/2015
SGYTD EXDI 04/18/2016
SGYT EXDI 04/18/2016
SGRB SGRBE 04/05/2016