Symbol Change History

Click on the security's symbol for a Quote.

Old Symbol New Symbol Effective Date
YAGZD YAGZZ 11/06/2014
YAGOD YAGOY 11/06/2014
XREGE XREG 12/03/2014
XFMYD GDSR 11/13/2014
WMRSF WMRSD 11/10/2014
WMLLF WMLLD 10/31/2014
WLP ANTM 12/03/2014
WLOC WLOCD 10/27/2014
WEDG WEDGE 04/20/2015
WAG WBA 12/31/2014
VVTV EVLV 11/20/2014
VSTT CNCK 03/13/2015
VSTO.V VSTO 02/10/2015
VSTFF ARHTF 11/17/2014
VSCI CGNT 04/01/2015
VPRT CMPR 11/17/2014
VPFG LTXB 01/02/2015
VNMC VNMCD 11/17/2014
VLCCF GOGL 04/07/2015
UTMR UTMRE 02/19/2015
UTDBP UBP$G 10/29/2014
USPO ONFA 04/01/2015
UNTK UNTKQ 11/04/2014
UMMGD NGCG 11/03/2014
ULNVE ULNV 02/20/2015
UE.V UE 01/16/2015
UBS.V UBS 11/28/2014
TWYF HUTN 12/19/2014
TTNS MJTK 12/01/2014
TTM.V TTM.R 04/13/2015
TTHXE TTHX 04/22/2015
TSPT PRTK 10/31/2014
TSMND TSMNF 11/05/2014
TPMDD DPWW 04/10/2015
TPMD DPWW 04/10/2015
TNTYE TNTY 11/28/2014
TGE DWSN 02/12/2015
TEMN DKTS 11/17/2014
TCNTE TCNT 04/16/2015
TBDY B TBDY 02/26/2015
TAYOE TAYO 11/26/2014
SZTNZ SNC 11/03/2014
SVLED SVLE 11/19/2014
SUTID SUTI 10/31/2014
SUSP SUN 10/27/2014
SUIP ECGI 11/07/2014
STXYD KTLC 04/22/2015
STXY KTLC 04/22/2015
STWS STWSD 11/07/2014
STWCE STWC 11/24/2014